Toespraak  1980
R.J. Noorman, voorzitter Rijksrectorenconvent Down (child).

1980

Toespraak

R.J. Noorman

blad 01

jubileumboeken.
HONDERDJARIG BESTAAN RIJKSSCHOOL TE VENLO
26 SEPTEMBER 1980

Wij zijn hier vanmiddag gekomen voor het officiële gedeelte van het eeuwfeest der Rijksscholengemeenschap te Venlo. Dat betekent: we zijn hier officieel èn feestelijk bijeen. Kan dat samengaan? Als ik u allen aankijk zeg ik: "Ja, dat kan".
De rector van uw school heeft mij al geruime tijd geleden gevraagd ter gelegenheid van dit feest een officiële rede uit te spreken en toen hij met dat verzocht, heb ik onmiddellijk gezegd dat ik dat graag wilde doen. U zegt nu bij u zelf dat door dat vererende verzoek mijn ijdelheid op aangename wijze werd gestreeld, ik kan u zeggen dat u volkomen gelijk hebt. Wel heb ik daarbij als voorwaarde gesteld dat ik het concept van het gedenkboek zou mogen doorlezen, ten einde me enigszins te kunnen oriënteren ten aanzien van de specifiek Venlose situatie.
Graag wil ik beginnen met het uitspreken van mijn grote waardering voor de samenstellers van dit gedenkboek; ik heb hun verhaal met veel genoegen gelezen; nog veel meer vreugde zullen stellig velen van u van dit prachtig uitgevoerde boek beleven, omdat het niet alleen handelt over de geschiedenis van de school, maar ook af en toe de gehele Venlose samenleving in de beschouwingen betrekt.
Ik werd bij de lectuur in het bijzonder getroffen door het feit dat-hoezeer ook de Venlose school haar eigen- en vaak niet geringe problemen heeft gehad, er ook telkens weer zaken worden vermeld waarvan men kan zeggen dat ze zich ook aan andere Rijksscholen hebben voorgedaan.
Want over de geschiedenis van vele Rijks Hogere Burgerscholen is al heel wat vastgelegd in de diverse gedenkboeken.
"Met de aanvang van de cursus 1864/1865 openden de eerste Rijkshogereburgerscholen met vijfjarige cursus hun poorten en wel te Groningen en Roermond", schrijft Bartels in zijn belangrijke boek: "Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1963".
En we weten het: in de daaropvolgende jaren werden er in veel plaatsen van ons land hogere burgerscholen gesticht, waaronder veel Rijkshogereburgerscholen. Dit heeft uiteraard tot gevolg gehad dat er vooral in de periode 1964-1974 veel eeuwfeesten zijn gevierd. Wat dat betreft komt Venlo enigszins achteraan in de rij, maar wie het gedenkboek met aandacht heeft gelezen zal gemerkt hebben, dat de belangstelling van het gemeentebestuur en de bevolking, voor voortgezet onderwijs hier zeker niet geringer is geweest dan elders in het land.
Bovendien-heb ik begrepen-is het departement, ons bevoegd gezag, van oordeel dat we hier vijftien jaar te laat bijeengekomen zijn. Het heeft indertijd de toenmalige directeur De Vries opdracht gegeven het honderdjarig bestaan van de school in 1965 te vieren.