Het artikel uit deze krant is in 1980 door Jan van Luytelaar (frans)

afgegeven aan Sef Lamberts (duits).

Er werd door van Luytelaar uitdrukkelijk bij vermeld: "alles bewaren".

D.d. 20 oktober 2006 overhandigde Sef mij de krant om hem dus verder

“goed te bewaren".

Uit de krant
verder.

Uit:

Dagblad voor Noord-Limburg

14 oktober 1955

VENLO, October -"Met het gebouw is het treurig gesteld. De lokalen zijn te klein en er is geen ventilatie. Het licht wordt benomen door het stadhuis. Een speelplaats is niet aanwezig. De ligging is vooral op marktdag hinderlijk, doordat het onderwijs door het geschreeuw van uitverkopers, tandendokters, kippen en jonge varkens gestoord wordt. Zo schreef de directeur van de Venlose Hogere Burgerschool, de heer P. M. Steyns in het jaarverslag 1880-1881. En nog maar weinigen van de vele oud-leerlingen van de Venlose H.B.S. zullen kunnen navertellen hoe in de school op de Markt het geschreeuw van de tandendokters en kippen uitklonk boven de bedachtzame lerende en vermanende stem van de leraar. In September 1889 is dit schoolgebouw verlaten en hebben leraren en leerlingen hun intrek genomen in de nieuwbouw hoek Martinusstraat.

Vier directeuren, 2500 leerlingen

In het R.H.B.S.-gebouw van thans zijn de jonge varkens slechts in de verte hoorbaar, maar de vrachtauto's op dit drukke verkeerspunt maken waarschijnlijk meer kabaal dan destijds de marktkooplui. Vermoedelijk zal de huidige directeur, dr. J. Vrijling, hierover ook wel iets schrijven in zijn jaarlijks rapport, de vraag is echter of ook hij weldra een nieuw gebouw tot zijn beschikking krijgt. Er is thans geen plaats meer voor medelijden met de leerlingen die omstreek vijfenzeventig jaar geleden zoveel lawaai tijdens de lesuren te verduren hadden; de tegenwoordige jeugd is zelfs in staat zich op haar studie te concentreren als in de huiskamer de radio keihard de nieuwste hits ten beste geeft.

Wederopouw na zwerftocht

VENLOSE H.B.S 90 JAAR

Er is veel veranderd in de negentig jaar dat Venlo een H.B.S. rijk is. Weliswaar wordt nu het vijfenzeventigjarig bestaan van de Rijks H.B.S. gevierd, maar toch besloot de raad van Venlo reeds in 1865 tot het oprichten van een drie-jarige Hogere Burgerschool gevestigd in het z.g. Administratiegebouw aan de Markt. Tot 1880 bleef de school in deze vorm - met een voorbereidende klas - bestaan. Toen nam het rijk het gebouw, de leraren de leerlingen over: Venlo had een Rijks H.B.S.

DIRECTEUR  P. Steyns

De heer Steyns, de eerste directeur - eerst van de Venlose en toen van de Rijks H.B.S. -  heeft nog tot 1889 last gehad van kakelende kippen en tandendokters. Weliswaar heeft de minister Heemskerk in 1883 ook geconstateerd dat de school vol gebreken was en dat er maar 'n nieuw gebouw gesticht moest worden, maar het heeft toch nog 6 jaar geduurd eer dit er stond. Zonder feestelijkheden is het in gebruik genomen met het nieuwe cursusjaar 1889-1890. Het volgend jaar gingen de eerste vrouwelijke leerlingen het schoolgebouw binnen, zulks met speciale toestemming van de minister van Binnenlandse zaken; zonder verlof van de minister mochten destijds geen meisjes op deze school worden toegelaten.

Directeur Steyns had toen geen last meer van het lawaai van de markt, maar hij had wel andere klachten. In 1903 schreef hij naar Den Haag, dat het stoken van de kachels zoveel narigheid met zich bracht: om hygiënische en economische redenen pleitte hij voor centrale verwarming; vierendertig jaar later is dit verzoek ingewilligd.

Tweeëntwintig jaar achter elkaar heeft directeur Steyns gevraagd om een gedeelte van de speelplaats overdekt te krijgen Toen hij in 1910 overleed was er nog geen overdekt gedeelte van de speelplaats.

Men moet niet menen dat de eerste directeur alleen maar verzoekschriften heeft geschreven. Dertig jaar lang heeft hij met grote deskundigheid en gezag het directeurschap over de school gevoerd, terwijl hij tevens arrondissements-schoolopziener was.

 

Directeur S. v.d. Meer

De Heer S. v.d. Meer, die reeds enige jaren aan de Venlose R.H.B.S. was verbonden, volgde de heer Steyns op.

Tijdens zijn ambtsperiode is deze school uitgegroeid tot een complete H.B.S. met vijfjarige cursus, echter alleen met een B-afdeling. Voor de jeugd van Venlo en omstreken bracht dit 't grote voordeel dat ze in eigen stad of streek het diploma konden behalen dat toegang gaf tot sommige faculteiten van de universiteit.

De heer S. v.d. Meer heeft de mobilisatiejaren 1914-1918 meegemaakt. Het onderwijs ondervond enige stagnatie toen enkele leerkrachten gemobiliseerd werden en er niet zo spoedig nieuwe te vinden waren.

Een belangrijke vooruitgang was de oprichting van een literair-economische afdeling aan de school, in 1924.

Na de derde klas kregen de leerlingen toen de keuze tussen de A- en de B.-afdeling.

In 1931 bereikte de heer S. v. d. Meer de pensioengerechtigde leeftijd en nam hij afscheid van de school waaraan hij zo vele jaren zijn beste krachten had gegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het scheikundelokaal met zijn kranen, flesjes en buisjes, zijn eigenaardige

reuken, heeft een bijzondere aantrekkelijkheid voor de leerlingen.

 

DIRECTEUR JOS VAN VROONHOVEN

Dr. Jos. van Vroonhoven die de Heer S. v.d. Meer als directeur opvolgde heeft de Rijks H. B.S. te Venlo door de moeilijkste jaren van haar bestaan geholpen. Zijn directoraat staat in het teken van de jongste wereldoorlog.

De mobilisatie van 1939 bracht hem slechts weinig moeilijkheden; in tegen-stelling met de periode 1914-1918 kon het onderwijs ongestoord voort-gaan. Ook de Meidagen van 1940 hadden weinig invloed op het onderwijs.

Maatregelen als het veranderen van bepaalde leerboeken, het verbod om bepaalde bloemen als insignes te dragen, e.d. die de gemoederen al eniger mate in beroering brachten.

Ernstig werd de situatie toen de Joodse leerlingen van de school moesten verdwijnen; de meeste van hen kwamen nooit terug uit concentratiekampen. Andere leerlingen kwamen in de oorlog om het leven: door bombardementen, in concentratiekampen, voor het vuurpeloton.

Het onderwijs in de school kwam in de oorlogsjaren danig in de knel. Het ge-bouw moest voor de bezetter ontruimd worden. De R.H.B.S. werd tijdelijk ondergebracht bij het St. Thomascollege, in de St, Josephschool, in een jeugdhuis, in de ambachtschool. Het cursusjaar 1943-1944 is het zwaarste geweest uit de geschiedenis van de school: de huisvesting was gebrekkig, diverse leraren waren ondergedoken; er waren onprettige politieke verhoudingen, er was veel luchtalarm.

Het schriftelijk eindexamen had dat jaar plaats in de schuilkelder van een verffabriek.

Het nieuwe cursusjaar is in 1944 nog begonnen, maar toen Venlo frontstad was, was het geven van onderwijs verder onmogelijk.

Onmiddellijk na de bevrijding werd het gebouw in een zeer desolate toestand aangetroffen.

De conciergewoning was met de grond gelijk gemaakt; leermiddelen en banken waren verdwenen of beschadigd; het instrumentarium van chemie, physica en biologie was vernietigd.

Directeur, leraren en leerlingen hebben zich toen ingezet om de zaak weer zo spoedig mogelijk op poten te krijgen en op 12 April '45 kon weer gestart worden ofschoon nog niet de helft van de leerlingen was teruggekeerd van de evacuatie. Deze spoedige en goede start is op de eerste plaats te danken de zorgen van dr. Jos v. Vroonhoven. Toen het onderwijs weer behoorlijk kon geschieden nam hij - in 1946 - ontslag in verband met zijn benoeming tot directeur van de R.H.B.S. te Tilburg.

 

DIRECTEUR J. VRIJLING

Dr. J. J. Vrijling die reeds van 1936 af als scheikundeleraar aan de Rijks H.B.S. was verbonden, werd toen als directeur benoemd. Hij mag ongetwijfeld aanspraak maken op de titel: de bouwdirecteur.

Onder zijn leiding werd 't danig gehavende gebouw hersteld en gemoder-niseerd; het onderwijs dat in de voorbije jaren danig in de verdrukking was gekomen, werd weer op het niveau gebracht, waaraan deze H.B.S. haar goede reputatie te danken heeft gehad. Hoeveel arbeid correspondentie en besprekingen daaraan verbonden zijn geweest is bij benadering niet te zeggen.

Nu, bij de lustrumviering, mag deze wederopbouw ongeveer als voltooid worden beschouwd.

De vele oud-leerlingen, die in de komende dagen het schoolgebouw, waarin ze jaren in en uitgelopen zijn, nog eens op hun gemak gaan bekijken, zullen er de oude vertrouwde sfeer terugvinden, maar ook vele vernieuwingen waarmee het onderwijs weer gebaat is.

 

2500 LEERLINGEN

De Rijks begon in 1880 met 45 leerlingen en 10 leraren.

In 1905 bedroegen deze aantallen 118 en 12. In dit jubeljaar telt de school 197 leerlingen en 21 leraren.

In de afgelopen 75 jaar hebben 4 directeuren aan het hoofd gestaan; hebben 141 leraressen en leraren kortere of langere tijd les gegeven, terwijl ongeveer 2500 leerlingen de school bezochten.

Sinds 1926 behaalden 272 leerlingen 't einddiploma A en sinds 1915 381 leer-lingen het einddiploma B.

In de gehele periode zijn wat het bedienend personeel betreft slechts 3 ama-nuenses en 3 concierges aan de school werkzaam geweest.

Dit alles is slechts dor cijfermateriaal. Welke belangrijke diensten de Venlose Rijks H.B. S. in de afgelopen 75 jaar aan de Venlose en Noord-Limburgse gemeenschap heeft bewezen, is niet in cijfers uit te drukken, ofschoon daarvan wel iets zal blijken als straks de oud-leerlingen hier nog eens samen kornen

 

REUNISTEN TREKKEN DOOR VENLO

Zondag 16 October wordt een optocht met defilé gehouden door de reunisten, leerlingen, docenten. De optocht zal starten om drie uur en maakt de volgende route:

Rijks H.B.S., Martinusstraat, Mgr. Boermansstraat, van Cleefstraat, Jan de Verwerstraat, Deken van Oppensingel, Keulse Poort, Parade, Klaasstraat Vleesstraat, Lomstraat, Gelderse Poort, Mgr. Nolensplein, Rijks H.B.S.

Om de feestelijkheid te verhogen wordt langs deze route verzocht te vlaggen, zeker in de buurt van de Rijks H.B.S. en de Jan de Verwerstraat, waar de directeur woont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEESTPROGRAMMA

ZATERDAG 15 OCTOBER

11.30 uur. Herdenking van de overleden oud-docenten en oud-leerlingen. Hieraan nemen deel het onderwijzend en bedienend personeel, leerlingen en reeds aanwezige oud-leerlingen. De plechtigheid vindt plaats op het binnenplein van de school.

2.30 uur Ontvangst der Reunisten in het Concertgebouw door het comité Oud-leerlingen.

4.00 uur. Receptie, te houden door directeur, onderwijzend en bedienend personeel in het Concertgebouw.

7.00 uur. Gezamenlijke maaltijd voor de reunisten, Comitéleden, onderwijzend en bedienend personeel en genodigden in het Concertgebouw.

9.00 uur. Gezellig samenzijn in het Concertgebouw.

 

ZONDAG 16 OCTOBER

8.30 uur. Plechtige H. Mis in de St. Martinuskerk.

10.00 uur. Diensten in de Ned. Herv. Kerk en de Gereformeerde Kerk.

12.30 uur. Ontvangst door burgemeester en wethouders van comité oud-leerlingen, docenten en leerlingencomité.

3.00 uur Optocht en defilé voor de autoriteiten van alle deelnemers (reünisten, oud-docenten, onderwijzend en bedienend personeel en leerlingen).

4.00 uur. Aanbieding van de cadeaux der oud-leerlingen van het onderwijzend en bedienend personeel en van de leerlingen op het binnenplein van de school.

9.00 uur Toneelavond in het Concertgebouw. Opgevoerd wordt: "Ernst" van Oscar Wilde door leerlingen van de school.

 

MAANDAG 17 OCTOBER

Koffietafel voor onderwijzend en bedienend personeel en leerlingen van de school. In de namiddag sportfeesten, waaraan deelnemen de leerlingen van de R.H.B.S. te Venlo, Roermond en Helmond, het St. Thomascollege, de M.M.S., Marianum en de M.T.S.

20.00 uur. Gezellige avond voor de leerlingen en de gasten van de andere scholen in het Concertgebouw.

 

 

 

 

 

Na vijftien jaar Venlose H.B.S.

vijfenzeventig jaar Rijks HBS

De lerarenkamer: het heiligdom dat de leerlingen maar zelden betreden ; ze zijn er echter vaak het onderwerp van gesprek.

 

Zes en zestig van de vijfenvijftig jaar hebben de Rijks H.B.S.-ers te Venlo dit gebouw bevolkt. Ze hebben er vele prettige en benauwde uren versleten. Voor velen van de oud-leerlingen, die uit alle delen van ons land ter gelegenheid van dit jubileum naar Venlo komen, is het de bijzondere attractie dat ze na vele jaren de gangen en lokalen weer eens kunnen bewonderen.

 

1955

75 jaar

Rijks-HBS

Venlo

overzicht.