1955

Oud-leerlingen

vierden

H.B.S.-jubileum

Uit de krant
verder.

Het artikel uit deze krant is in 1980 door Jan van Luytelaar (frans)

afgegeven aan Sef Lamberts (duits).

Er werd door van Luytelaar uitdrukkelijk bij vermeld: "alles bewaren".

D.d. 20 oktober 2006 overhandigde Sef mij de krant om hem dus verder

“goed te bewaren".

Onbezoldigd personeelslid als feestgeschenk

Oud-leerlingen vierden H.B.S.-jubileum

 

VENLO, 16 October. - ”Ik heb, zij het ook met behulp van derden, de mogelijkheid om mijn stem te verheffen. Dat doe ik bij deze door te verklaren dat ik de H.B.S.- gemeenschap wil dienen om te fungeren als intermediair voor de geestelijke ontwikkeling der leerlingen. Men zal mij moeten brengen naar belangrijke lezingen of voordrachten op cultureel-, sociaal- of maatschappelijk gebied; naar concerten of andere evenementen voor de ontwikkeling van de H.B.S.-pupillen van belang. Ik wil beschouwd worden als een volwaardig maar onbezoldigd lid van uw personeel. Ik beloof, dank zij de gebruikelijke fabrieksgaranties, trouw tot in lengte van dagen".

 

Deze stem klonk Zondagmiddag over de speelplaats van de Rijks HBS te Venlo over de hoofden van de daar verzamelde oud-leerlingen en leerlingen, van het onderwijzend en bedienend personeel. De stem klonk uit een tape-recorder: het geschenk van de oud-leerlingen, dat zich aldus zelf aanbood. Om te voorkomen dat de directeur zou menen dat dit technisch snufje ook zichzelf heeft kunnen bekostigen, deelde de heer A. van Gool mede dat de oud-HBSers de gelden voor dit geschenk bijeen gebracht hebben.

 

De leraren en het bedienend personeel boden een aantal reproducties van meesterwerken aan met bijbehorende wissellijsten. De bedoeling is, zo zette de heer Cornelisse uiteen dat een en ander in de leslokalen of in de gangen een goede plaats krijgt en zo iets kan bijdragen tot de aesthetische vorming der leerlingen (en eventueel ook der leraren). De heer F.J. Kreykamp zei bij deze geschenkenuitreiking namens de leerlingen, dat ze hun directeur zó vonden (met de hand omhoog en de duim naar boven); reden waarom ze graag van hun spaarzame zakcenten iets hadden bijgedragen om de schoolinventaris uit te breiden met een spreekgestoelte. De directeur kon niet anders doen dan danken voor zoveel goede gaven, waardoor de school nog meer aan haar doel kan beantwoorden.

 

De enige die zich zorg gemaakt heeft dat bij bij gelegenheid van de viering van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Venlose Rijks HBS niet correct voor de dag is gekomen, is de burgemeester van Venlo. Tijdens de officiële receptie, Zaterdagmiddag in het Concertgebouw, bood hij hiervoor zijn verontschuldiging aan. Hij heeft n.l. in het Gedenkboek geschreven over de “Rijks Hogere Burgerschool” terwijl deze school volgens de nieuwste spelling heet "Rijks Hogereburgerschool" (of is het "rijks hogere-burgerschool?"). Dr. Vrijling is dus thans niet meer directeur van de Venlose RHBS maar van de R.H.  De RH-directeur kon de burgemeester echter troosten met de verzekering dat noch hij, noch een van zijn leraren op dat moment met deze evolutie op onderwijsgebied op de hoogte waren.

 

RIJK EN GEMEENTE OP 'T MATJE

 

Tussen burgemeester en directeur was daarmee blijkbaar alles vergeven en vergeten, want Zondagmorgen werd het comité oud-leerlingen, het leerlingencomité en het onderwijzend en bedienend personeel van de jubilerende school officieel ontvangen op semi-gemeentegrond, zijnde de hal van de Raad van Arbeid. Daar was het dagelijks bestuur van de gemeente compleet present toen de burgemeester wees op de goede ver­standhouding tussen HBS en gemeente. In deze school wordt uitstekend onderwijs gegeven, aldus burgemeester mr. dr. van Rooy, aangepast aan de sfeer van de gemeente. Vele Venlonaren profiteren hiervan en dus wordt hier een gemeentebelang gediend dat van grote betekenis is.

 

Hierop antwoordde directeur dr. Vrijling, dat zulks in elk geval de bedoeling was. Ook hij prees de prettige verstandhouding die zelfs niet te vertroebelen is door het trottoir vóór het schoolgebouw. Dat trottoir ligt nl. gedeeltelijk op rijks- en gedeeltelijk op gemeentegrond. Dat kan wel eens tot eigenaardige complicaties aanleiding geven, bizonder als kolen gelost moeten worden voor de centrale verwarming. De kantonrechter is er zelfs bij te pas moeten komen, maar dat heeft nooit roet in het eten der goede verstandhouding gegooid. De RHBS zal haar best blijven doen om de gemeenschap van Venlo - en van omliggende plaatsen - te helpen aan behoorlijk ontwikkelde en degelijk gevormde burgers,

 

VIJFTIG DODEN

 

Een piëteitvolle inzet van deze jubileumviering was de dodenherdenking Zaterdagmorgen op het binnenplein van de school. Hier was een toepasselijke versiering aangebracht met 'n groot kruis als achtergrond. Het militair muziekcorps stond aangetreden om de plechtigheid luister bij te zetten. Diverse autoriteiten, het docentencorps, het personeel van de school, leerlingen en oud-leerlingen woonden deze korte indrukwekkende plechtigheid bij.

 

Dr. Vrijling hield een toespraak waarin hij erop wees dat de velen die als directeur, leraar of leerling deel hebben uitgemaakt van de RHBS-gemeenschap en die dit feest niet meer kunnen bijwonen omdat God ze tot Zich heeft geroepen, bij deze feestviering niet vergeten mogen worden. In de oorlogsjaren werd deze gemeenschap een zware slag toegebracht: één leraar en een vijftigtal leerlingen of oud-leerlingen lieten toen het leven. Velen van hen stierven omdat ze hun leven op het spel zetten om hogere belangen te kunnen dienen. Zij blijven tot de gemeenschap behoren; hun nagedachtenis blijft in ere.

 

Pater Merk OP. sprak over de plicht van dankbaarheid en naastenliefde. Deze plicht eist van de levenden dat zij het voorbeeld der doden volgen voor zover het betreft de inzet om hogere belangen te dienen. De doden hebben ervaren dat alleen het leven mét God en vóór God betekenis heeft; de levenden kunnen hun gedachtenis het beste eren door hun leven aldus in te richten.  Ds. v.d. Poel kon wegens ongesteldheid hier niet het woord voeren.

 

HONDERDEN HANDDRUKKEN

 

Vele honderden zijn Zaterdagmiddag hun opwachting gaan maken bij de directeur en het lerarencomité van de jubilerende HBS. Daarbij waren tal van autoriteiten, waaronder de leden van het erecomité, deputaties uit onderwijskringen, oud-leerlingen en leerlingen en vele particulieren, De zaal was geheel gevuld met belangstellenden. Bijna anderhalf uur hadden de jubilarissen op het podium van de feestelijk versierde zaal alsmaar handjes te geven. Vele bloemstukken en telegrafische en schriftelijke gelukwensen kwamen binnen. Nadat de heer van Goot allen had verwelkomd, betrad een indrukwekkende rij sprekers het podium.

 

Inspecteur v.d. Weyst bracht de gelukwensen over van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Hij verklaarde dat in Venlo het HBS-onderwijs voldaan heeft aan de verwachtingen en zelfs meer dan dat. Hier zijn ook die belangen van de jongelui behartigd waarvan men meent dat de school daartoe niet verplicht is. Deze onderwijsinrichting heeft, voor zover zulk mogelijk en gewenst is, een deel van de taak en van de zorg der ouders willen overnemen. Namens het departement prees dr. Monna de prettige verhouding tussen de departementale binnendienst en de "Venlose buitendienst".

 

Limburgs gouverneur, mr. dr. Houben, sprak over de betekenis van de Venlose HBS voor stad en streek. De gemeenschap heeft de jeugd nodig om de wereld in goede banen te leiden. Ze zal daartoe alleen in staat zijn als ze een goede opleiding heeft ontvangen. Daarom is de beste feestgave die de HBS-ers bij deze gelegenheid kunnen aanbieden hun volledige inzet bij het volgen van dit onderwijs. De Limburgse overheid is zeer erkentelijk voor de inspanning die de directeur en de docenten van de jubilerende school zich geven om aan de jeugd van stad en streek voor hun later leven zoveel mogelijk mee te geven.

 

In aansluiting hierop zei de burgemeester van Venlo dat directeur en leraren van de jubilerende school uit het lofwaardig verleden van deze onderwijsinstelling de kracht kunnen putten om hun werk in de toekomst met dezelfde toewijding te vervullen. Veel Venlonaren bekleden thans, dank zij deze school, een belangrijke functie. Bijzonder prijzenswaardig vond de burgemeester het dat directeur en leraren zich ook buiten schoolverband  willen  inzetten ter behartiging van belangen de Venlose gemeenschap.

De directeur heeft van zijn dankwoord gebruik gemaakt om te wijzen op de betekenis van het middelbaar onderwijs in het verleden, thans en in de toekomst. De bedoeling is niet alleen het bijbrengen van kennis maar op de eerste plaats de leerlingen te doordringen van de christelijke levensvisie. Ook wat dat betreft kunnen de ouders volste vertrouwen hebben in het beleid dat op school gevoerd wordt. Het lerarencorps wil een dienende taak vervullen en door gezamenlijke krachtsinspanning de jongelui vormen tot lieden die de maatschappij van nut kunnen zijn. Aan H.M. de Koningin werd een telegram gezonden met gevoelens van aanhankelijkheid en met de beste wensen voor de juist ingezette reis.

 

OUD-LEERLINGEN ONTMOETEN ELKAAR

 

Enige honderden oud-leerlingen van de jubilerende school zijn ter viering van dit feest naar Venlo gekomen. Uit alle windstreken kwamen ze opdagen: dames en heren op leeftijd, die inmiddels achtenswaardige posities hebben verworven; jongeren die met min of meer succes bezig zijn op de maatschappelijke ladder omhoog te klauteren. Er was zelfs de eerste vrouwelijke leerling, mej. Julie Jonkergouw uit Blerick, die destijds met speciale toestemming van de minister tot de Venlose RHBS werd toegelaten.

Al dezen, die elkaar soms jaren niet meer gezien hadden, hebben hier tezamen herinneringen opgehaald uit de periode dat ze samen op de schoolbanken zaten.

 

Ze hebben. daartoe ruimschoots gelegenheid gekregen: Zaterdag bij de ontvangst van de reünisten; naderhand bij het koud buffet; 's avonds tijdens de gezellige feestavond. Zondagmorgen hebben ze  kerkelijke diensten bijgewoond  in de Sint Martinuskerk of in de Ned. Hervormde kerk of  in de Gereformeerde Kerk. 's Middags zijn ze met de Kon. Fanfare door  de straten der stad getrokken  en hebben ze gedéfileerd  voor de autoriteiten. Nadien kwamen ze  weer in het schoolgebouw bijeen om nog eens te dolen door  de klassen en gangen en om  de speciaal voor deze gelegenheid  ingerichte tentoonstelling te bezichtigen. Tot slot van het feest hebben ze de toneelavond in het Concertgebouw bijgewoond, waar de leerlingen der  RHBS voor hen op de planken bracht 't spel "Ernst" van Oscar Wilde.

 

Maandag is de feestdag voor de leerlingen. Het programma meldt: een gezamenlijke koffietafel, sportwedstrijden en een feestavond.

 

 

 

 

 

 

Uit:

Dagblad voor Noord-Limburg

17 oktober 1955

overzicht.