Dr. J.R.P.W. Cooymans

-Jan Rudolf Piet Willem-

1966 - 1988

+ 28-04-1998

Drs. J.R.P.W. Cooymans startte als directeur op onze Rijks op 1 januari 1966.

De eerste ingrijpende veranderingen waarmee Cooymans geconfronteerd werd, hadden te maken met het vergijsde docentencorps. Met dit vergrijsde corps moest hij de ombouw van Rijks H.B.S. tot scholengemeenschap volgens de Mammoetwet, tot een goed einde brengen. Cooymans kreeg het trouwens klaar om, met minder dan de vereiste 400 leerlingen, toch een havo én atheneum te mogen starten.

En dan......de naam van de school, sinds 1880 Rijks Hoogere Burgerschool, veranderde per 15 maart 1968 in Rijks Scholengemeenschap (R.S.G.) Met één pennestreek veranderde de naam van de school, een bijna honderdjarig begrip voor Venlo en omgeving. In de volksmond bleef het echter nog lang de "Rijks".

Het was dus géén Rijks H.B.S. meer, maar een Scholengemeenschap en hadden we geen directeur meer maar een RECTOR.

Ondanks dat Cooymans regelmatig contacten onderhield met zijn collega-rectoren van de andere middelbare scholen in het Venlose, werd hij zonder enige vorm van overleg er mee geconfronteerd, dat zowel Thomas als Marianum van het ene jaar op het andere hun scholen openstelden voor leerlingen van beiderlei kunnen. Cooymans vreesde natuurlijk een sterke concurrentie om de leerlingen. Cooymans bouwde echter een voorsprong op ten opzichte van beide andere scholen door zijn scholen-gemeenschap breder te maken dan de andere: de Gemeentelijke ULO -later mavo- werd namelijk opgenomen in de R.S.G.

Door Cooymans werd de externe democratisering sterk gestimuleerd. Hij bevorderde de oprichting van een oudervereniging, in 1969 omgezet naar een oudercommissie. De externe democratisering werd aangevuld en uitgebreid met een interne democratisering en wel middels oprichting van een lerarenraad. Het gezag. i.c. rector Cooymans, moest nog wennen aan het nieuwe verschijnsel inspraak, want bij de benoeming van een nieuwe decaan, bruskeerde hij de lerarenraad.

Nog later werd de interne democratisering versterkt door de instelling van een schoolraad, waarin alle geledingen van de school vertegenwoordigd waren.

Op diverse fronten heerste een bruisende aktiviteit: de schooltijden werden veranderd, de cijfermatige bevorderingsnormen ingevoerd en de situatie voor de leerlingen werd losser en vrijer. Surveillance werd opgeheven en jongens én meisjes mochten én op de speelplaats én op de straat ophouden. De kledingeisen werden versoepeld.

In 1973 viel het laatste examen H.B.S.-A en B. Voor A werd er niemand afgewezen, voor B kregen 4 kandidaten verlengd examen, zodat van de laatste klas H.B.S.-B van de 16 kandidaten er uiteindelijk 15 hun diploma behaalden.

Het zou te ver voeren om in dit kader de hele strijd voor een nieuw schoolgebouw te beschrijven, maar....... op 13 oktober 1977 kon dan eindelijk, eindelijk, eindelijk het nieuwe gebouw aan de Waterhoenstraat geopend worden.

Cooymans is als rector opgestapt per 31 december 1988.

Zijn opvolg(st)er was Anke Meerburg-Bosma.

drs. Cooymans

1973

uitreiking van de

laatste H.B.S.-diploma's

lerarenkamer 1966

staande v.l.n.r.:

sef hendrikx -alias 'de kiep' - engels

pater huub gulickx - godsdienst

adriaan wanders -alias 'de beer' - natuurk.

dirk vd sleesen - alias 'pipo' - biologie

jan van dijk - duits/wiskunde

wim loomans -kolonel b.d.;

            alias 'glibbertje' - wiskunde

zittend v.l.n.r.:

ds. j. plug (kult. gesch. v/h christendom)

jan cooymans - alias 'flipper' - aardr./directeur

toine v. erp  -frans

jos feller - nederlands

hay doensen - duits

jan van luytelaar -alias 'de luier' - frans

leo kneepkens - alias 'de kneep' - gym

huib pröpper - alias 'haike' - aardr/geschied.

mart hanssen - alias 'hansje' - nederl./onderdir.

harrie korsten -alias 'haarie' - geschiedenis

directeur Cooymans met zijn team

Er was enige verwarring over de juiste schrijfwijze van de achternaam van directeur Cooy(ij)mans.

In het boek <De Rijks in Venlo>, uitgegeven in 1980 t.g.v. het 100-jarig bestaan van de school wordt consequent Cooijmans geschreven.

Een van de auteurs, dhr. Sef Lamberts, maakte me er echter op attent, dat die naam zo wél (dus foutief) op de akte van benoeming stond, maar dat het toch echt Cooymans moet zijn!

Dr. J.R.P.W. Cooymans, 1966 - 1988
                     Uit: De Rijks in Venlo | Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap Next (right).

SUBMENU