J. Steijns,  1880-1910
                   Uit: De Rijks in Venlo | Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap

Op  5 mei 1880 gaf de Tweede Kamer toestemming aan de Minister van Binnenlandse Zaken, om de gemeentelijke HBS over te nemen in handen van het Rijk.

Bij Koninklijk Besluit van 12 juli 1880 werd J. Steijns benoemd als directeur van de driejarige Rijks H.B.S. te Venlo m.i.v. 1 september 1880.


Steijns speelde het klaar om in een volkomen ongeschikt gebouw onderwijs te geven en een docentencorps te leiden.

Het leerlingenaantal, dat in het 'rampjaar 1879' gedaald was tot 44, steeg weer tot 70 in 1881.


Al spoedig werd Steijns opgescheept met een aantal tegenslagen.

De 'Rijks' werd opgescheept met de in Winterswijk wegens negatief gedrag ontslagen leraar Frans, Péan. Die Péan was Fransman en sprak nauwelijks Nederlands. Hij hield er bovendien nogal eigenaardige opvattingen op na en kreeg zodoende ruzie met iedereen: de directeur, de leraren, ouders en zelfs met de inspecteur.

Veel ouders verboden hun kinderen om de lessen van Péan te volgen. Een andere leraar gaf die 36 leerlingen onbezoldigd en onbevoegd les.

In 1884 kreeg hij het advies om een andere baan te zoeken en keerde terug naar Parijs.


De volgende affaire diende zich vrij kort daarna aan:

Tijdens de lessen van Gambon en Govers zou er ontucht zijn gepleegd. Leerlingen hadden elkaar naar de geslachtsdelen gegrepen en deze zelfs ontbloot. Govers werd na 16 jaar openbaar onderwijs gedwongen eervol ontslag aan te vragen.


In 1986 kwamen er klachten van ouders over de inhoud van het onderwijs. Aangezien Steijns een onderhoud met de ouders had geweigerd, wendden de ouders zich met een officiëel rapport tot de ouders. Het betrof klachten over o.a. te weinig toezicht, te weinig lesdagen, geen programma voor een paar vakken en roken in de klas door docenten en er zouden te weinig leerlingen overgaan.

Steijns verweerde zich, maar het is moeilijk na te gaan of hij zich iets aantrok van de beschuldigingen.


Het leerlingenaantal daalde echter van 66 in 1886 naar 56 in 1887.

Bij al deze negatieve geluiden rond de 'Rijks', kwam nog de bouwvallige staat van de school.

Met een gebouw zonder riolering, met een zeer povere verwarming, een slechte verlichting en enorme geluidshinder, werd er eindelijk door de minister besloten om een nieuwe Rijks te bouwen. Per 1 september 1889 werd het nieuwe gebouw betrokken.

Er bleven problemen op Steijns afkomen. In 1903 was er de kwestie Schrijnen.  Schrijnen was lid van de Commissie van Toezicht en constateerde dat de directeur 'onwettig' afwezig was. Steijns kan zich goed verweren. Ondanks de voortdurende lastercampagnes won de Rijks langzaam het verloren terrein weer terug.

Steijns was directeur in een tijd dat de geestelijken verschrikkelijk onverdraagzaam waren t.a.v. het politieke socialisme en regelmatig tegen de R.H.B.S. ageerden.

In 1908 ging Steijns met ziekteverlof en overleed in 1910.

J. Steijns

1880 - 1910

markante foto

van de eerste

concierge-amanuensis

F. Mans

880-1907

Foto genomen t.g.v. de opening van het nieuwe gebouw Golziusstraat - hoek Moerdijkstraat

september 1889.

Next (right). geschiedenis.

SUBMENU